Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług na jak najwyższym poziomie, zgodnie z Polityką prywatności.
W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące plików cookies.
CENNIK

Uwaga!

Zmiana cen biletów komunikacji miejskiej od 1-go stycznia 2017r. - pobierz (PDF)

 
 

Cennik urzędowy za usługi
przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym ważny od 21.11.2015r.


 

Cennik Reklamy na autobusach MPK

 Opłaty za przejazd środkami publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Włocławek
obowiązujące od dnia 21 listopada 2015 roku

Podstawa prawna:

1. Uchwała Nr XII/102/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.


 L.p.Wyszczególnienie rodzajów biletów

Kategoria biletów

Jednorazowy

Karnet

Miesięczny

Nor-
malny

Ulgowy

Nor-
malny

Ulgowy

Nor-
malny

Ulgowy

40%
(**)

50%

40%
(**)

50%

40%
(**)

50%

70%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Jednorazowe, na 1. linię autobusową i czas przejazdu:

Cena Biletu

 

1.1

do 15 min.

2,50

1,50

1,25

 

 

1.2

powyżej 15 min.

2,60

1,56

1,30

1.3

Bilet jednorazowy normalny za przejazd do 2 przystanków 

1,00

 

  2.  Jednorazowy na linię specjalną i sezonową 2,60 
 1,30

 

 

3.

Karnety na 1. linię autobusową i czas przejazdu:

3.1

do 15 min.

 

12,50

7,50

6,25

 

 

3.2

powyżej 15 min.

13,00

7,80

6,50

4.

Bilety wieloprzejazdowe na wszystkie linie autobusowe:

4.1

Bilet dzienny na okaziciela

7,80

4,70

3,90

 

 

4.2

Bilet regionalny jednorazowy normalny i ulgowy wystawiony przez Arriva RP Sp. z o.o. na trasie Toruń Włocławek z dopiskiem „ważny w MPK we Włocławku” wyłącznie na liniach miejskich przez 60 min. licząc od godz. wskazanej na bilecie


2,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Okresowe – imienne na:

 

5.1

jedną linię miejską, ważny na wszystkie dni miesiąca

 

80,00

 

 

5.2

jedną linię miejską łączoną z linią podmiejską

 

40,00

24,00

 

 

5.3

wszystkie miejskie linie ważny na wszystkie dni miesiąca

 

107,00

 

 

5.4
(*)

Bilet regionalny miesięczny imienny normalny i ulgowy wystawiony przez Arriva RP Sp. z o.o. na trasie Toruń Włocławek z dopiskiem „ważny w MPK we Włocławku” na linii nr .....,” ważny na wybranej linii autobusowej w granicach administracyjnych miasta

 


 

60,00

 


 

30,00
(*)

 

6.

Szkolne dla: uczniów szkół dziennych, podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych działających na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, oraz studentów studiów wyższych, na:

6.1

jedną linię miejską, ważny na wszystkie dni miesiąca

 

48,00

40,00

24,00

6.2

wszystkie linie, ważny na wszystkie dni miesiąca

 

64,00

53,50

32,10

7.

Na okaziciela:

7.1

Na linie miejskie, ważny na dni robocze (za wyjątkiem niedziel i świąt)

 

 

 

 

 

 

 

130,00

 

 

 

7.2

Na wszystkie linie miejskie ,ważny na wszystkie dni miesiąca

 

 

 

 

 

 

161,00

 

 

 

8.

Opłata za przewóz bagażu podręcznego, o wymiarach powyżej 60x40x20 cm 1. linią autobusową i czas przejazdu:

8.1

do 15 min

2,50

 

 

8.2

powyżej 15 min

2,60

 

 

9.

Opłata za przewóz zwierzęcia 1. linią autobusową i czas przejazdu: 

9.1

do 15 min

2,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

powyżej 15 min

2,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Bilety okresowe nabywane na okres krótszy niż 1 miesiąc:

 

10.1

na jedną dekadę

 

1/3 ceny biletu miesięcznego + 1,50 zł

 

10.2

na dwie dekady

 

2/3 ceny biletu miesięcznego + 1,00 zł

 

10.3

pół miesiąca

 

1/2 ceny biletu miesięcznego + 1,00 zł

 

(*)

-bilety Regionalne „WiT” - z ulgą 49% i 51%

(**)

UCHWAŁA NR XXV/128/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 24 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku.

 
Cennik opłat za przewozy autobusami Operatora - Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. na liniach wykraczających poza granice Miasta Włocławek obowiązujący od dnia 23. stycznia  2013 roku

Podstawa prawna:

1. Uchwała Nr XXIX/234/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27. grudnia 2012r.


                                                                                                                  w złotych

   

 

L. p.

Wyszczególnienie
rodzajów biletów

Linia komunikacyjna Nr i relacja

8

11

13K

20GB

Włocławek
Modzerowo
Włocławek

Włocławek
Wieniec Zdrój Włocławek

Włocławek
Świętosław
Włocławek

Włocławek Gąbinek Włocławek

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Jednorazowe dla

1.1

osób w wieku pow. 4 lat, za przewóz wózka lub bagażu

3,50

2,60

3,20

3,40

1.2

studentów szkół wyższych i kombatantów

1,75

1,30

1,60

1,70

2.

Okresowe

2.1

ważne na 30 lub 31 dni przejazdu autobusami jednej linii

148,00

80,00

130,00

139,00

2.2

Ważne na wszystkie linie poza granicami miasta na 30 lub 31 dni

180,00

3.

Szkolne dla: uczniów szkół dziennych podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych działających na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty autobusami jednej linii, ważny we wszystkie dni miesiąca.

82,00

60,00

74,00

78,00Określenie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz wysokość opłaty manipulacyjnej w związku z art. 34a ust. 2 prawa przewozowego

Podstawa prawna:

1. Uchwała Nr XXV/181/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 września 2012r.


1. Opłaty dodatkowe wystawiane są w przypadku:
1) Niedopełnienie obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób;
2) Naruszenie przepisów Regulaminu przewozów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy;
3) Spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny,
2. Opłaty dodatkowe za przewozy osób:
1) Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu
125,00zł. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty wynosi 87,50zł;
2) Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego wynosi 100
,00zł. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty wynosi 70,00zł.
3. Opłata dodatkowa za zabieranie ze sobą do środka transportowego:
1) Zwierząt i rzeczy bez uiszczenia opłaty
50,00zł. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty wynosi 35,00zł;
2) Rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu w warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków 50
,00zł. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty wynosi 35,00zł.
4. Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnienia przyczyny 375,00zł. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty wynosi 262,50zł.
5. Opłatę dodatkową opłaca się łącznie z należnością podstawową za przejazd lub przewóz.
6. Opłata manipulacyjna za czynności związane z umorzeniem opłaty dodatkowej wynosi 10% kwoty opłaty dodatkowej.

 

Uprawnienia pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku.


PODSTAWA PRAWNA

Uchwała Rady Miasta Włocławek Nr XLIV/90/2014 z dnia 8 września 2014r.

Uchwała Rady Miasta Włocławek Nr XII/101/2015 z dnia 29 października 2015r.

Uchwała Rady Miasta Włocławek Nr XXV/128/2016 z dnia 24 października 2016r.


L.p.

GRUPA PASAŻERÓW

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEJAZDY AUTOBUSAMI LINII MIEJSKICH

1.

Dzieci do lat 4, na podstawie oświadczenia o wieku dziecka osoby opiekującej się nim w czasie podróży.

BEZPŁATNIE

2.

Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością do 21 roku życia, a w przypadku realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do ukończenia 25 roku życia; uczęszczająca do szkół specjalnych, szkół zwykłych, przedszkoli, a także dzieci i młodzież uczęszczająca do dziennych ośrodków rehabilitacji, na podstawie ważnej legitymacji według wzoru określonego odrębnymi przepisami a opiekunowie na podstawie zaświadczenia lekarskiego dla opiekuna lub zaświadczenie dla opiekuna według wzoru określonego odrębnymi przepisami.

BEZPŁATNIE

3.

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie legitymacji wydanej przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności potwierdzającej znaczny stopień niepełnosprawności lub legitymacji emeryta – rencisty z wpisem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub I grupy inwalidzkiej wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

BEZPŁATNIE

4.

Osoby ociemniałe i niewidome o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, na podstawie legitymacji wydanej przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności potwierdzającej umiarkowany stopień niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub legitymacji Polskiego Związku Niewidomych.

BEZPŁATNIE

5.

Osoby, które ukończyły 65 rok życia, na podstawie dowodu osobistego lub paszportu.

BEZPŁATNIE

6.

Opiekunowie osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie wskazania danej osoby przez osobę niepełnosprawną.

BEZPŁATNIE

7.

Zasłużeni honorowi dawcy krwi, na podstawie wpisu w książeczce Honorowego Dawcy Krwi:
a) kobieta co najmniej 5 litrów,
b) mężczyzna co najmniej 6 litrów.

BEZPŁATNIE

8.

Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, na podstawie książeczki wojskowej z aktualnym wpisem służby -  powołania.

BEZPŁATNIE

9.

Umundurowani funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej, Policji i Straży Miejskiej, na podstawie legitymacji służbowej.

BEZPŁATNIE

10.

Osoby posiadające status osoby bezrobotnej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku:

a) w drodze do Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku w dniu wyznaczonym w decyzji,

b) w drodze do Pracodawcy ze skierowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy,

c) w przypadku braku oferty pracy w drodze do miejsca zamieszkania,
na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu osoby bezrobotnej (decyzja PUP), skierowania wystawionego przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku do pracodawcy.

BEZPŁATNIE

11.

Właściciel lub współwłaściciel ujawniony w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym samochodu osobowego w dniu obchodów
Europejskiego Dnia Bez Samochodu, na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego lub ważnego pozwolenia czasowego samochodu osobowego.

 BEZPŁATNIE

12.

Pasażerowie linii miejskich oraz specjalnych w dniach: 31 października, 1 listopada, 2 listopada.

BEZPŁATNIE

13.

Dzieci powyżej 4 roku życia do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – oświadczenie o wieku dziecka osoby opiekującej się nim w czasie podróży.

BEZPŁATNIE

14.

Dzieci w okresie od rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia edukacji w szkole podstawowej, w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego wydane przez jednostkę prowadzącą przygotowanie przedszkolne, ważne legitymacje szkolne, według wzoru określonego odrębnymi przepisami.

BEZPŁATNIE

15.

Dawcy komórek, tkanek lub narządów – legitymacja Dawca Przeszczepu lub Zasłużony Dawca Przeszczepu.

BEZPŁATNIE

16.

Uczniowie szkół dziennych (z wyłączeniem szkół podstawowych), działających na podstawie ustawy o systemie oświaty z wyjątkiem szkół dla dorosłych, wieczorowych i zaocznych.

ULGA 50%

17.

Dzieci i młodzież nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności, w wieku od 4 do 16 roku życia, na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanej przez zespół ds. orzekania o niepełnoprawności.

ULGA 50%

18.

Emeryci do 65 roku życia, na podstawie legitymacji emeryta wraz z dowodem osobistym lub paszportem.

ULGA 50%

19.

Osoby niepełnosprawne o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności, na podstawie legitymacji emeryta - rencisty potwierdzającej całkowitą lub częściową niezdolność do pracy z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość lub legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

ULGA 50%

20.

Studenci zagranicznych uczelni wyższych do ukończenia 26 roku życia, na podstawie ważnej międzynarodowej legitymacji studenckiej ISIC (International Student Identity Card).

ULGA 50%

21.

Uczestnicy studiów doktoranckich, na podstawie ważnej legitymacji uczestnika studiów doktoranckich

ULGA 50%

22.

Dzieci z rodzin posiadających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci objętych programem "Włocławska Karta Dużej Rodziny" do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dziecka kontynuującego naukę w szkole lub szkole wyższej do 25 roku życia, na podstawie ważnej "Włocławskiej Karty Dużej Rodziny" wraz z ważną legitymacją szkolną bądź studencką, według wzorów określonych odrębnymi przepisami.

ULGA 70%

(dotyczy biletu okresowego)


Za przejazdy autobusami linii specjalnych i sezonowych obowiązuje pełna odpłatność. Wyjątek stanowią przejazdy na liniach specjalnych w dni 31 października, 1 listopada i 2 listopada – wtedy przejazdy są bezpłatne.
Uprawnienia pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku wynikające z przepisów szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym:


L.p.

GRUPA PASAŻERÓW

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEJAZDY AUTOBUSAMI:

LINII ZWYKŁYCH

LINII SPECJALNYCH I SEZONOWYCH

1.

Posłowie na Sejm i Senatorowie RP, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011r., Nr 7, poz.29 z późn. zm.) na podstawie ważnej legitymacji poselskiej lub senatorskiej.

BEZPŁATNIE

BEZPŁATNIE

2.

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzyszący inwalidzie zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej, art.16 ust. 1 i 2, art. 23c oraz art.41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin ( Dz. U. z 2010r., Nr 101, poz. 648 j.t. z późn. zm.), na podstawie książki inwalidy wojennego (wojskowego) wystawionej przez organ rentowy, a w przypadku przewodników tych osób, poprzez wskazanie przewodnika przez osobę uprawnioną.

BEZPŁATNIE

BEZPŁATNIE

3.

Osoby represjonowane, będące inwalidami oraz przewodnicy towarzyszący tym osobom, art. 12. ust.1 i ust. 5 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu wojennego ( Dz. U. z 2012r., Nr 400 t. j.) i art.16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 maja 1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010r., Nr 101, poz. 648 z późn. zm.), na podstawie legitymacji osoby represjonowanej wystawionej przez organ rentowy.

BEZPŁATNIE

BEZPŁATNIE

4.

Studenci szkół wyższych (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich ), art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2012r. ,Nr 572, t.j.), na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.

ULGA 50%

ULGA 50%

5.

Słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, art. 77 ust.14 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 j.t.), na podstawie legitymacji słuchacza kolegium.

ULGA 50%

ULGA 50%

6.

Kombatanci i osoby represjonowane nie będące inwalidami, art.12 ust.5 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu wojennego (Dz. U. z 2012r.,nr 400 j.t.),na podstawie legitymacji osoby represjonowanej wystawionej przez organ rentowy.

ULGA 50%

ULGA 50%

7.

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką, art. 30 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011r. , Nr 205, poz. 1203), na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta- rencisty.

ULGA 50%

ULGA 50%


UCHWAŁA NR XXV/128/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 24 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku.